Usługi

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa w oparciu o którą, projektant wykona projekt różnego rodzaju budynków, uzbrojenia podziemnego itp. Przed zleceniem wykonania mapy np. pod projekt budynku warto uzyskać informacje o miejscu z którego będzie możliwe wykonanie przyłączy wody, kanalizacji, prądu, gazu itp. Jest to istotne szczególnie wtedy gdy w bezpośrednim sąsiedztwie działki brak jest tych urządzeń. Pozwoli to na opracowanie mapy, która posłuży do zaprojektowania wszystkich niezbędnych urządzeń. Wykonanie jednej mapy do zaprojektowania wszystkich elementów składowych inwestycji może obniżyć koszty.

WYTYCZENIA BUDYNKÓW

Czynność tą wykonuje geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Ma on wyznaczyć na gruncie położenie obiektu budowlanego, przyłącza, ogrodzenia. Do wytyczenia można przystąpić w chwili kiedy jest opracowany projekt i wydane pozwolenie na budowę. Geodeta zobowiązany jest dokonać w dzienniku budowy stosowny wpis informujący o tym fakcie.

WYTYCZENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

Czynność tą wykonuje geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Ma on wyznaczyć w terenie trasę przebiegu tyczonego urządzenia oraz ewentualne kolizje (skrzyżowania) z innymi znajdującymi się pod ziemią urządzeniami. Do wytyczenia można przystąpić w chwili kiedy jest wydane pozwolenie na budowę i opracowany projekt. Geodeta zobowiązany jest dokonać w dzienniku budowy stosowny wpis informujący o tym fakcie. Odstępstwa od projektu mogą być kosztowne.

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA BUDYNKÓW

I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

Każdy budynek czy wykonane przyłącze podlega wytyczeniu, a po jego wybudowaniu, inwentaryzacji powykonawczej. Czynność ta ma na celu naniesienie na mapy państwowego zasobu geodezyjnego tych obiektów. Inwestor chcąc zgłosić zakończenie budowy będzie zobowiązany przedłożyć stosowne dokumenty a wśród nich mapa z inwentaryzacji powykonawczej. Równie ważnym argumentem przemawiającym za koniecznością wykonania inwentaryzacji (szczególnie w przypadku urządzeń podziemnych) jest pewność, że znajdą się one na mapach wykonywanych na potrzeby innych inwestycji. Pozwoli to na ustrzeżenie się przed ich zniszczeniem, możliwością odtworzenia jego przebiegu po latach (awaria) a w przypadku zniszczenia pozwoli na żądanie odszkodowania. Inwentaryzacja odpowiada także na bardzo istotne pytanie czy obiekt jest wykonany zgodnie z projektem. Odstępstwa od projektu mogą być kosztowne.

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Zaliczamy je do czynności prawnych, które są objęte odrębnym zakresem uprawnień geodezyjnych. Podziału nieruchomości można dokonać za zgodą właściciela. Co do sposobu podziału, istotne są zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie podziału jest czynnością złożoną, wymagającą wiedzy, umiejętności a także doświadczenia od geodety. Oprócz wykonania czynności na gruncie (okazania granic działki dzielonej, wyznaczenia granic podziału, zakopania graniczników), geodeta dokonuje oceny istniejących dokumentów prawnych posiadanych przez właściciela, znajdujących się w zbiorach dokumentów w organie prowadzącym ewidencję gruntów, Księgach Wieczystych, często czynności na gruncie poprzedzają pomiary kontrolne. Końcowym efektem pracy geodety i dokumentem obrazującym wykonaną pracę jest mapa z podziałem i rejestrem nowych działek. Przy zlecaniu do wykonania podziału „księgowy” nie zawsze jest dobrym doradcą. Wykonanie podziału, ze względu na złożoność oraz obwarowania prawne wynikające z przepisów, jest czynnością czasochłonną.

MAPY DO CELÓW PRAWNYCH

Najprostszym przykładem mapy do celów prawnych jest wyrys z mapy ewidencyjnej, który wydawany jest za stosowną opłatą przez organ prowadzący ewidencję gruntów. Jeżeli jednak notariusz lub sędzia powie że niezbędne jest wykonanie mapy do celów prawnych to należy szukać geodety uprawnionego który podejmie się wykonania takiej mapy. W zależności od istoty sprawy mapa może być mniej lub bardziej pracochłonna, bardziej przypominać wspomniany wyrys z mapy ewidencyjnej bądź mapę podziału działki. Mogą one być niezbędne do uregulowania spraw związanych z uzyskaniem tytułu własności, ujawnienia naniesień budowlanych w KW, regulacji stanów prawnych nieruchomości itp.

ROZGRANICZENIA

Czynność de vacto wykonywana przez organ ( wójta, burmistrza, prezydenta) na wniosek strony polegająca na odtworzeniu granic lub próby likwidacji sporów granicznych. Wykonywana jest przez geodetę uprawnionego, upoważnionego z imienia i nazwiska przez organ do wykonania w jego imieniu czynności rozgraniczeniowych na gruncie. Praktycznie ostatnia możliwość rozstrzygnięcia różnicy zdań sąsiadów co do przebiegu granic pomiędzy ich działkami w trybie administracyjnym, później pozostaje sąd.

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

Usługa polega na zapewnieniu pełnych zapotrzebowań firm budowlanych w celu wytyczeń inwentaryzacji oraz zachowania zgodności z projektem wznoszonego obiektu i zachowania geometryczności budowli.

OPRACOWANIE GEODEZYJNE PROJEKTÓW

Usługa polega na określeniu współrzędnych geodezyjnych X,Y położenia w terenie projektowanych obiektów. (Czasem konieczne już na etapie uzgodnienia projektu w ZUD).