Geodezja — 07 kwietnia 2012
Inwentaryzacje i podziały

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

Każdy budynek czy wykonane przyłącze podlega wytyczeniu, a po jego wybudowaniu, inwentaryzacji powykonawczej. Czynność ta ma na celu naniesienie na mapy państwowego zasobu geodezyjnego tych obiektów. Inwestor chcąc zgłosić zakończenie budowy będzie zobowiązany przedłożyć stosowne dokumenty a wśród nich mapa z inwentaryzacji powykonawczej. Równie ważnym argumentem przemawiającym za koniecznością wykonania inwentaryzacji (szczególnie w przypadku urządzeń podziemnych) jest pewność, że znajdą się one na mapach wykonywanych na potrzeby innych inwestycji. Pozwoli to na ustrzeżenie się przed ich zniszczeniem, możliwością odtworzenia jego przebiegu po latach (awaria) a w przypadku zniszczenia pozwoli na żądanie odszkodowania. Inwentaryzacja odpowiada także na bardzo istotne pytanie czy obiekt jest wykonany zgodnie z projektem. Odstępstwa od projektu mogą być kosztowne.

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Zaliczamy je do czynności prawnych, które są objęte odrębnym zakresem uprawnień geodezyjnych. Podziału nieruchomości można dokonać za zgodą właściciela. Co do sposobu podziału, istotne są zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie podziału jest czynnością złożoną, wymagającą wiedzy, umiejętności a także doświadczenia od geodety. Oprócz wykonania czynności na gruncie (okazania granic działki dzielonej, wyznaczenia granic podziału, zakopania graniczników), geodeta dokonuje oceny istniejących dokumentów prawnych posiadanych przez właściciela, znajdujących się w zbiorach dokumentów w organie prowadzącym ewidencję gruntów, Księgach Wieczystych, często czynności na gruncie poprzedzają pomiary kontrolne. Końcowym efektem pracy geodety i dokumentem obrazującym wykonaną pracę jest mapa z podziałem i rejestrem nowych działek. Przy zlecaniu do wykonania podziału „księgowy” nie zawsze jest dobrym doradcą. Wykonanie podziału, ze względu na złożoność oraz obwarowania prawne wynikające z przepisów, jest czynnością czasochłonną.

Geodezja - inne nasze podstrony...

Share

About Author

admin